AirMORE - 南京信息工程大学李楠研究组

Air quality modeling and remote sensing - Li 's group @ NUIST

Log in

人员组成

> 在读硕士研究生

2810482594@qq.com

王松伟

 

20级环境科学硕士

 

 

研究方向:

 

 

 

 


 

 

 

刘弯弯

 

20级环境科学硕士

 

 

研究方向:

 

 


 

 

 

1095633723@qq.com

1394297972@qq.com

朱书涵

 

21级环境科学硕士

 

 

研究方向:

 

 

 

 


 

 

 

朱文达

 

21级环境科学硕士

 

 

研究方向:

 

 


 

 

 

1367530732@qq.com

1245793763@qq.com

常丰毅

 

21级环境科学硕士

 

 

研究方向:

 

 

 

 


 

 

 

汤克勤

 

22级环境科学博士

 

 

研究方向:

 

氨气排放清单

 

 


 

 

 

tangkq@nuist.edu.cn

> 在读博士研究生

997439411@qq.com

徐洋

 

22级环境科学硕士

 

 

研究方向:

 

二次气溶胶

 

 

 

2134547262@qq.com

聂姝翰

 

22级环境科学硕士

 

 

研究方向:

 

臭氧

 

 

 

3318632119@qq.com

梁建平

 

22级环境科学硕士

 

 

研究方向:

 

机器学习与气溶胶

 

 

 

1040598635@qq.com

李澳

 

22级环境科学硕士

 

 

研究方向:

 

遥感与气溶胶